Furio e Viviana Mantani          furono tra i fondatori del Gruppo Kayak Liburnia            (fotoCaio)